2014 IFBB New York Pro Event banner

Sergey Shelestov - Men Bodybuilding - 2014 New York Pro Championships

Sergey Shelestov - Men Bodybuilding - 2014 New York Pro Championships