08/13/2007 BOBBY LASHLEY'S PHOTOSHOOT WITH FLEX (video)